Protecció del patrimoni

Copiem el prec que hem registrat a l’ajuntament i que guarda relació amb una de les peticions efectuades a l’assemblea general del CEB

PREC SORGIT DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS ADRESSAT A L’ALCALDESSA DE BEGUES

A la sessió del Ple Municipal del 25 d’abril de 2023, en el torn de preguntes i precs de ciutadania, vàrem demanar que, donat que encara no hi havia data per l’aprovació definitiva del Pla Especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Begues (PEUPIC) i que tampoc s’havien contestat els suggeriments i al·legacions que havíem presentat, a mode de precaució es protegissin tots els elements inclosos en el catàleg i també els presentats a les diferents al·legacions fins que no tingués lloc l’aprovació definitiva, a fi que no puguin ser malmesos durant aquest interval que es preveu que encara serà llarg.

Transmetíem així al plenari una petició sorgida a l’assemblea general ordinària del CEB, de 18 de març.

La resposta de l’alcaldessa va ser, com a mínim, sorprenent. Ens va dir que l’aprovació inicial ja protegia els bens del catàleg i que no sabíem de què estàvem parlant.

Consultades persones expertes del SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local) la seva resposta va ser unànime. L’aprovació inicial és simplement que el Ple Municipal aprova el contingut i inicia el tràmit, i comencen aleshores les al·legacions i l’exposició pública. Els elements catalogats encara no estan subjectes a protecció, i no ho estaran fins que hi hagi l’aprovació definitiva. Com a molt poden estar subjectes a mesures cautelars de durada limitada.

Davant aquesta discrepància volem remarcar una sèrie de fets, :

  • A Begues el catàleg de patrimoni, no ha estat aprovat pel Ple Municipal. Es va aprovar per decret del primer tinent d’alcaldia i regidor d’urbanisme, el 25 de novembre de 2021. L’equip de govern no va considerar que aquest tema fos d’interès pel Ple Municipal, i va obligar als diferents grups polítics a expressar la seva opinió i propostes únicament mitjançant al·legacions i suggeriments.
  • El document més important en temes de patrimoni, es va aprovar sense portar-lo a discussió prèvia a la Comissió de Patrimoni i Estètica, abocant als diferents membres de la comissió a poder opinar únicament mitjançant la presentació d’al·legacions i suggeriments.
  • La Diputació va entregar el catàleg de patrimoni a finals de 2018. L’aprovació per decret d’alcaldia va tenir lloc tres anys més tard. Hi hauria hagut temps més que suficient com per portar-ho a la Comissió de Patrimoni i al Ple Municipal.
  • Pocs dies abans de l’aprovació, l’equip de govern – per decret d’alcaldia – va permetre enderrocar una torreta de l’any 1931 del carrer Torres Vilaró. Una torreta que era a tocar de l’ajuntament i que estava inclosa al catàleg. L’equip de govern ho va arreglar traient el nom i la fitxa d’aquest habitatge del catàleg de patrimoni.
  • En data 10 de novembre de 2021, es va fer una nova aportació econòmica a l’arquitecte responsable del projecte per tal que donés resposta a les al·legacions i agilitzes els tràmits. Cal tenir en compte que el contracte inicial ja incloïa la resposta a les al·legacions.

Des del CEB volem la garantia de que un fet com aquest no torni a succeir i, ja que no tenim control sobre el temps que encara trigarem en tenir l’aprovació definitiva, demanem que es faci explicita de forma clara que en aquest impàs hi haurà la màxima protecció. I d’aquí sorgeix la nostra petició.

El PEUPIC va ser aprovat inicialment per decret del 1r tinent d’alcalde el 25 de novembre de 2021 i allí es contempla – de la mateixa manera que es fa a altres documents de planejament urbanístic – la “la suspensió d’atorgament de llicències d’enderrocament, restauració o rehabilitació i ampliació de totes les finques on s’emplacen edificis, elements o conjunts d’interès que figuren a les fitxes del Pla, per un termini màxim de 2 anys.”

A continuació ho flexibilitza afegeix que: “es poden atorgar les llicències de restauració o rehabilitació de les construccions existents i les d’ampliació, sempre que els projectes s’ajustin als criteris establerts al PEUPIC sense contradir el planejament vigent, i tinguin un informe favorable de la Comissió de Patrimoni i Estètica.”

Aquesta segona frase no queda clar en el redactat si es veu afectada pel termini de dos anys, o si és vàlida fins a l’aprovació definitiva del PEUPIC; no ho explicita.

Segons indica la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aquesta durada màxima de dos anys en la suspensió “Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes.”

Es a dir, que si no es fa res, i no s’ha aprovat definitivament el PEUPIC – cosa poc probable perquè encara ni s’han contestat les al·legacions – a partir del 25 de novembre de 2023 queda aixecada la suspensió i es poden atorgar llicències d’enderrocament, restauració o rehabilitació i ampliació de totes les finques on s’emplacen edificis, elements o conjunts d’interès que figuren a les fitxes del Pla.

Amb quin criteri? Dependrà de qui governi? es podrà exigir el compliment dels criteris establerts al PEUPIC, si aquest document encara no haurà entrat en vigor?

Per aquest motiu la nostra petició oral al Ple, que ara traslladem al paper:

DEMANEM

PRIMER: Demanem a l’alcaldessa que s’aprovi un document clar que comprometi a l’ajuntament a vetllar perquè es compleixin els criteris establerts al PEUPIC més enllà d’aquests dos anys i fins que el pla sigui aprovat definitivament.

SEGON: També demanem que tots aquells elements que creiem que s’haurien d’afegir al catàleg i que a data d’avui no tenen cap protecció –  figuren a les al·legacions presentades – , tinguin el mateix nivell de protecció que si fossin al catàleg. Es tracta d’una mesura de precaució fins que no s’hagin contestat les al·legacions, discutit a la Comissió de Patrimoni i Estètica i aprovat definitivament el PEUPIC. Creiem que com a poble no ens interessa posar en risc una part del patrimoni, ja que desprès ens podríem penedir. Es tracta d’alguns edificis, corrals, barraques, elements d’aigua, arbres i altra vegetació, mines, marges, avencs, camins històrics, sectors o conjunts, elements urbans necessaris per a preservar la fauna, i que són part del nostre paisatge.

Begues, 18 de maig de 2023

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Podeu llegir aquí les al·legacions que varem presentar l’abril de 2022.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *