AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM N.27 UA11 L’ESCORXADOR

Els planols del projecte aprovat suprimeixen cal Tal·lara, una casa del 1700 que caldria conservar, i dibuixen una nova construcció al seu lloc. Demanem que cal Tal·lara quedi fora de l’àmbit d’actuació i que sigui inclosa al Catàleg de Patrimoni en elaboració. També demanem que el disseny i distribució dels nous habitatges i la zona verda es faci de forma […]

Llegir més

Al·legacions al projecte de “Canalització de la riera entre el carrer Saragossa i el camí Ral”

Ja fa moltes dècades que a molts països d’Europa s’aposta per a restaurar les antigues rieres canalitzades dins els nuclis urbans, retornant-les a un estat més proper al natural, aconseguint així crear noves zones verdes, esponjant el contínuum urbà de ciment, potenciant la biodiversitat (sempre elevada on hi ha aigua no contaminada) i l’hàbitat de moltes espècies protegides – com […]

Llegir més

al·legacions al Projecte Bàsic de Restauració de les Zones III i IV del dipòsit controlat de la Vall de Joan (tm Begues)

Aquest projecte és el que definirà el paisatge i les característiques definitives de l’espai un cop restaurat i que per tant tindrà unes afectacions molt importants respecte la biodiversitat del Parc del Garraf, considerem necessari presentar una sèrie d’al·legacions destinades a millorar els aspectes ambientals que considerem que estan mal plantejats, sense que alhora suposi un encariment del projecte, cosa […]

Llegir més

al·legacions a la modificació puntual nº23 del PGOU Barri Campamà

El projecte preveu ordenar urbanístiament l’espai, l’àmbit del qual l’amplia a llevant respecte el delimitat al PGOU incorporant la finca de ca l’Agustí, reestructura la xarxa viària interna, i preveu un nou desenvolupament urbanístic a la plana situada entre el nucli del raval i la riera de Begues. Podeu trobar aquí les al·legacions presentades en data 6 de febrer de […]

Llegir més
1 5 6 7