Comissió de patrimoni i estètica

La normativa urbanística i ordenances del Pla General d’Ordenació de Begues (PGOB) de 1997 recull a l’article 22 que l’Alcaldia, a proposta de la Comissió de Govern, nomenarà una Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica de caire consultiu, que tindrà com a competència i objectius:

  1. Interpretar els casos de dubte o imprecisió, el sentit propi de les disposicions de les normes i, la bondat de les propostes i projectes.
  2. Informar sobre cadascuna de les actuacions sol·licitades en els àmbits o edificis d’interès històric, artístic o patrimonial, i haurà de trametre els expedients objecte d’informe a la comissió tècnica, degudament complimentats a tenor d’allò que marca la llei.
  3. Informar l’interès artístic d’espais, jardins, edificis i elements en funció dels seus valors compositius, tradicionals o històrics, proposant si s’escau, la seva inclusió en la relació pel Catàleg, per tal de garantir-ne llur preservació.

La comissió podrà a més a més demanar l’assessorament de representants d’altres àrees municipals i de persones o tècnics experts quan ho requereixi la singularitat de la matèria tractada. El decret de Constitució de l’esmentada Comissió, determinarà el nombre dels seus membres, que en tot cas correspondrà en majoria a l’Administració municipal i concretarà les entitats del municipi que la composaran.

A gener de 2016, l’equip de govern va canviar la composició de la Comissió de Patrimoni, eliminant la representació dels grups municipals a l’oposició i delegant en els diferents tècnics, la representació de les regidories relacionades amb patrimoni. La composició actual és:

Presidència: Alcaldia o 1r tinent d’alcaldia

Vocals per l’administració local:

  • Xavier Teixidor, arquitecte municipal (ha de garantir la pluridisciplinarietat del debat, la coherència arquitectònica de les propostes i l’encaix en la legislació bàsica.
  • Josep Marcè de l’àrea de Serveis Territorials (en relació als aspectes derivats de la tramitació administrativa de les llicències d’obres, disciplina i tècniques de construcció).
  • Teresa Jardí de l’Àrea de Cultura (aportant els punts de vista propis de la Regidoria de Cultura)
  • Joan Closa, en comissió de servei, del Servei de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (arquitecte especialista en intervenció sobre el patrimoni arquitectònic)

Vocals externs:

  • Un arqueòleg a proposta del CIPAG (especialista en patrimoni arqueològic local)
  • Un arquitecte, historiador de l’art, o titulat amb competències en disciplines pròpies de la restauració de monuments a proposta del CEB.