Assemblea general extraordinària

Dissabte 16 de març en acabar l’Assemblea Anual Ordinària, va tenir lloc una Assemblea General Extraordinària per aprovar diverses modificacions als estatuts. La proposta es va aprovar amb tots els vots favorables i un en contra. Els canvis principals es resumeixen en:

  • Modificació general per millorar el redactat procurant fer ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista.
  • A l’article 2 Objecte i finalitats s’incorpora la paraula arquitectònic a la definició, quedant de la següent manera: “El CEB es defineix com una entitat de treball científic i cultural, sense ànim de lucre, l’objecte i finalitats de la qual són la recerca, la recuperació, difusió i promoció de la protecció i conservació del patrimoni natural, arqueològic, arquitectònic, històric i cultural de Begues i el seu entorn geogràfic.”
  • S’incorporen modificacions als articles 11 Convocatòria de l’Assemblea General, 17 Convocatòria de la junta directiva i 18 Constitució de la junta directiva, per incloure la possibilitat de reunions telemàtiques i l’ús de noves tecnologies en la presa de decisions.
  • Es modifica l’article 14 Composició de la Junta Directiva i 21 La presidència i vicepresidència, per eliminar la figura de vicepresidència.
  • Es modifica l’article 15 Durada dels càrrecs per reduir els mandats de 5 a 2 anys.
  • Es modifica la denominació de l’article 24, que passa de Seccions i grups de treball a Les comissions o grups de treball. També s’actualitza el redactat de l’article que queda de la següent manera: “la creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar les persones sòcies de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un informe detallat de les seves actuacions a cada reunió de la Junta Directiva“.
  • S’elimina l’article 25 Patrimoni fundacional i es modifica la numeració dels articles següents per mantenir la numeració correlativa.
  • S’incorpora un nou supòsit a l’article 27 Obligacions econòmiques dels associats que queda redactat de la següent manera: “poden quedar exempts del pagament de quotes aquelles persones sòcies que ho sol·licitin i que compleixin les següents condicions: portar més de 15 anys essent soci/a de l’entitat, tenir més de 90 anys, esser persona depenent.

Podeu llegir i descarregar-vos els Estatuts aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *