Organització

El CEB és una associació sense ànim de lucre.

El nostre òrgan rector és l’assemblea de persones sòcies, que es reuneix un cop l’any.

  • ELICINIA FIERRO I MILÀ, Presidenta
  • SÍLVIA RUIZ BOQUÉ, Secretària
  • MARIA ROSA GODIA PEGUERA, Tresorera
  • JORDI DOLZ I ABADIA, Vocal
  • MIREIA IBARZ PLANAS, vocal
  • PABLO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Vocal
  • VICTOR MATA I VENTURA, Vocal

Aquesta assemblea delega la gestió de l’entitat en la junta directiva, la composició actual de la qual és:

Els càrrecs de la junta directiva es renoven cada 4 anys en una assemblea extraordinària i es poden presentar a la elecció les persones sòcies de l’entitat que així ho manifestin.

Les vocalies es creen en funció de les necessitats dels grups de treball o projectes, doncs són el nexe d’unió entre aquests i la junta.

Per desenvolupar els diferents projectes es treballa mitjançant grups de treball que estan formats per un membre de la junta, com a responsable, i altres persones sòcies de l’entitat. Qualsevol persona sòcia del CEB pot fer una proposta de grup de treball o projecte a desenvolupar per un grup de treball existent, sempre i quan estigui dins dels objectius de l’entitat.