Organització

El CEB és una associació sense ànim de lucre.

El nostre òrgan rector és l’assemblea de persones sòcies, que es reuneix un cop l’any.

Aquesta assemblea delega la gestió de l’entitat en la junta directiva, la composició actual de la qual és:

  • ELICINIA FIERRO I MILÀ, Presidenta
  • MIREIA IBARZ PLANAS, Secretària
  • SUSANA MUÑOZ-TORRERO CALDERÓN, Tresorera
  • JORDI DOLZ I ABADIA, Vocal
  • PABLO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Vocal
  • VICTOR MATA I VENTURA, Vocal
  • SÍLVIA RUIZ BOQUÉ, vocal

Els càrrecs de la junta directiva es renoven cada 2 anys en una assemblea extraordinària i es poden presentar a la elecció les persones sòcies de l’entitat que així ho manifestin.

Les vocalies es creen en funció de les necessitats dels grups de treball o projectes, doncs són el nexe d’unió entre aquests i la junta.

Per desenvolupar els diferents projectes es treballa mitjançant grups de treball que estan formats per un membre de la junta, com a responsable, i altres persones sòcies de l’entitat. Qualsevol persona sòcia del CEB pot fer una proposta de grup de treball o projecte a desenvolupar per un grup de treball existent, sempre i quan estigui dins dels objectius de l’entitat.